「POMPOM」への道(1)


M2のリュ君の修了制作「POMPOM」の、電子回路部分の製作開始です